پرسش وپاسخ های متداول
1
سود زیرمجموعه ی اجاره ای در هر عضویت چقدر است؟

 

نوع عضویت حداکثر زیرمجوعه اجاره ای سرمایه لازم سود 3 ماه
استاندارد 500 1/500/000 تومان 345/000 تومان
برنزی 2000 6/000/000 تومان 1/749/000 تومان
نقره ای 4000 12/000/000 تومان 3/498/000 تومان
طلایی 7000 21/000/000 تومان 6/121/500 تومان
الماسی 10000 30/000/000 تومان 8/745/000 تومان
ویژه 25000 75/000/000 تومان 21/862/500 تومان

*هزینه عضویت ها از سود کسر نشده است.

 

2
حداقل و حداکثر برداشت چقدر است؟

 

نوع عضویت حداقل برداشت حداکثر برداشت وقفه زمانی بین هر برداشت
استاندارد 10/000 تومان 40/000 تومان 10 روز
برنزی 20/000 تومان 170/000 تومان 10 روز
نقره ای 50/000 تومان 350/000 تومان 10 روز
طلایی 50/000 تومان 600/000 تومان 10 روز
الماسی 50/000 تومان 625/000 تومان 7 روز
ویژه 100/000 تومان 1/250/000 تومان 6 روز