سیف رنت انجمن

رزرو تبلیغات کلیکی

آغاز شده توسطadmin 2020-08-29 at 16:57
1 پاسخ به این موضوع
Admin
Admin
پست ها: 34
با عرض سلام
رزرو تبلیغات کلیکی تنها از طریق پشتیبانی امکان پذیر است.تعرفه تبلیغات کلیکی سیف رنت به شرح زیر است:
تبلیغات کلیکی:
تبلیغات ماکرو ------------- 40 ثانیه ای------------------- 100/000 تومان ---------------------- برای 3 روز
تبلیغات ماکرو ------------- 40 ثانیه ای------------------- 200/000 تومان ---------------------- برای 7 روز
تبلیغات ماکرو ------------- 40 ثانیه ای------------------- 350/000 تومان ---------------------- برای 15 روز
تبلیغات ماکرو ------------- 40 ثانیه ای------------------- 600/000 تومان ---------------------- برای 30 روز
تبلیغات استاندارد ------------- 70 ثانیه ای------------------- 150/000 تومان ---------------------- برای 3 روز
تبلیغات استاندارد ------------- 70 ثانیه ای------------------- 300/000 تومان ---------------------- برای 7 روز
تبلیغات استاندارد ------------- 70 ثانیه ای------------------- 500/000 تومان ---------------------- برای 15 روز
تبلیغات استاندارد ------------- 70 ثانیه ای------------------- 900/000 تومان ---------------------- برای 30 روز
تبلیغات ویژه ------------- 120 ثانیه ای------------------- 250/000 تومان ---------------------- برای 3 روز
تبلیغات ویژه ------------- 120 ثانیه ای------------------- 500/000 تومان ---------------------- برای 7 روز
تبلیغات ویژه ------------- 120 ثانیه ای------------------- 900/000 تومان ---------------------- برای 15 روز
تبلیغات ویژه ------------- 120 ثانیه ای------------------- 1/500/000 تومان ---------------------- برای 30 روز
barsa
استاندارد
پست ها: 1
Quote: admin
با عرض سلام
رزرو تبلیغات کلیکی تنها از طریق پشتیبانی امکان پذیر است.تعرفه تبلیغات کلیکی سیف رنت به شرح زیر است:
تبلیغات کلیکی:
تبلیغات ماکرو ------------- 40 ثانیه ای------------------- 100/000 تومان ---------------------- برای 3 روز
تبلیغات ماکرو ------------- 40 ثانیه ای------------------- 200/000 تومان ---------------------- برای 7 روز
تبلیغات ماکرو ------------- 40 ثانیه ای------------------- 350/000 تومان ---------------------- برای 15 روز
تبلیغات ماکرو ------------- 40 ثانیه ای------------------- 600/000 تومان ---------------------- برای 30 روز
تبلیغات استاندارد ------------- 70 ثانیه ای------------------- 150/000 تومان ---------------------- برای 3 روز
تبلیغات استاندارد ------------- 70 ثانیه ای------------------- 300/000 تومان ---------------------- برای 7 روز
تبلیغات استاندارد ------------- 70 ثانیه ای------------------- 500/000 تومان ---------------------- برای 15 روز
تبلیغات استاندارد ------------- 70 ثانیه ای------------------- 900/000 تومان ---------------------- برای 30 روز
تبلیغات ویژه ------------- 120 ثانیه ای------------------- 250/000 تومان ---------------------- برای 3 روز
تبلیغات ویژه ------------- 120 ثانیه ای------------------- 500/000 تومان ---------------------- برای 7 روز
تبلیغات ویژه ------------- 120 ثانیه ای------------------- 900/000 تومان ---------------------- برای 15 روز
تبلیغات ویژه ------------- 120 ثانیه ای------------------- 1/500/000 تومان ---------------------- برای 30 روز