سیف رنت انجمن

محاسبات درآمد در سال98

آغاز شده توسطVatan1444 2020-02-06 at 04:25
1 پاسخ به این موضوع
Vatan1444
ویژه
پست ها: 44
دریافتی: 1750000 تومان
موجودی حساب: 131095 تومان
زیرمجموعه: 6898
قیمت هر زیرمجموعه اجاره ای: 3000 تومان
اعتبار هر زیرمجموعه: 90 روز
تعداد کلیک روزانه: 5 کلیک
ارزش هر کلیک زیرمجموعه اجاره ای: 9 تومان
درآمد روزانه هر زیرمجموعه اجاره ای: 45 تومان
درآمد ماهانه هر زیرمجموعه اجاره ای: 1350 تومان
درآمد 3 ماه هر زیرمجموعه اجاره ای : 4050 تومان

---------------------------------------------------------------------------------
خب با حساب فوق باید درآمد ماهانه ی زیرمجموعه های اجاره ای در عضویت های مختلف بصورت زیر شود:

هزینه عضویت استاندارد=رایگان
500 زیرمجموعه با هزینه 1.500.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1350ت. = 675.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 4050ت. = 2.025.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 525.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 175.000ت.

هزینه عضویت برنزی=300.000ت.
2000 زیرمجموعه با هزینه 6.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1350ت. = 2.700.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 4050ت. = 8.100.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 2.100.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 700.000ت.

هزینه عضویت نقره یی=600.000ت.
4000 زیرمجموعه با هزینه 12.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1350ت. = 5.400.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 4050ت. = 16.200.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 4.200.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 1.400.000ت.

هزینه عضویت طلایی=1.100.000ت.
7000 زیرمجموعه با هزینه 21.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1350ت. = 9.450.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 4050ت. = 28.350.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 7.350.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 2.450.000ت.

هزینه عضویت الماسی=1.600.000ت.
10000 زیرمجموعه با هزینه 30.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1350ت. = 13.500.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 4050ت. = 40.500.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 10.500.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 3.500.000ت.

هزینه عضویت ویژه=3.600.000ت.
25000 زیرمجموعه با هزینه 75.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1350ت. = 33.750.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 4050ت. = 101.250.000ت.
سودخالص سه ماهه (با کسر هزینه خرید) = 26.250.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 8.750.000ت.

------------------------------------------------------------------------------------------------

باتشکروسپاس
« آخرین ویرایش: 2020-05-11 at 01:42 by Vatan1444 »
عاقبت خاکِ گِلِ کوزه گران خواهیم شد!!!
انجمن حمایت از کاربران کلیکینگ ( وبگاههای درآمدزا : سرمایه گذاری سهام و تبلیغات و کالا و...)
https://t.me/clickingsupport
Vatan1444
ویژه
پست ها: 44
دریافتی: 1750000 تومان
موجودی حساب: 131095 تومان
زیرمجموعه: 6898
محاسبات درآمد از زیرمجموعه های اجاره یی در عضویت های مختلف با مقررات جدید کاهش سود از 15فروردین99:

هزینه عضویت استاندارد=رایگان
500 زیرمجموعه با هزینه 1.500.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1230ت. = 615.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 3690ت. = 1.845.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 345.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 115.000ت.

هزینه عضویت برنزی=300.000ت.
2000 زیرمجموعه با هزینه 6.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1291.5ت. = 2.583.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 3874.5ت. = 7.749.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 1.749.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 583.000ت.

هزینه عضویت نقره یی=600.000ت.
4000 زیرمجموعه با هزینه 12.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1291.5ت. = 5.166.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 3874.5ت. = 15.498.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 3.498.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 1.166.000ت.

هزینه عضویت طلایی=1.100.000ت.
7000 زیرمجموعه با هزینه 21.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1291.5ت. = 9.040.500ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 3874.5ت. = 27.121.500ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 6.121.500ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 2.040.500ت.

هزینه عضویت الماسی=1.600.000ت.
10000 زیرمجموعه با هزینه 30.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1291.5ت. = 12.915.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 3874.5ت. = 38.745.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 8.745.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 2.915.000ت.

هزینه عضویت ویژه=3.600.000ت.
25000 زیرمجموعه با هزینه 75.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1291.5ت. = 32.287.500ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 3874.5ت. = 96.862.500ت.
سودخالص سه ماهه (با کسر هزینه خرید) = 21.862.500ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 7.287.500ت.
« آخرین ویرایش: 2020-05-11 at 23:32 by Vatan1444 »
عاقبت خاکِ گِلِ کوزه گران خواهیم شد!!!
انجمن حمایت از کاربران کلیکینگ ( وبگاههای درآمدزا : سرمایه گذاری سهام و تبلیغات و کالا و...)
https://t.me/clickingsupport