پرسش وپاسخ های متداول
1
سود زیرمجموعه ی اجاره ای در هر عضویت چقدر است؟

 

نوع عضویت   حداکثر زیرمجموعه اجاره ای سرمایه لازم سود ماهانه
 استاندارد 500  1/500/000 تومان 175/000 تومان
 برنزی  2000 6/000/000 تومان 700/000 تومان
 نقره ای   4000 12/000/000 تومان 1/400/000 تومان
 طلایی   7000 21/000/000 تومان 2/450/000 تومان
 الماسی 10000 30/000/000 تومان 3/500/000 تومان

هزینه عضویت ها از سود کسر نشده است.

 

2
حداقل و حداکثر برداشت چقدر است؟

 

نوع عضویت   حداقل برداشت حداکثر برداشت  وقفه زمانی بین هر برداشت
 استاندارد 10/000 تومان  60/000 تومان 10 روز
 برنزی  20/000 تومان 200/000 تومان 10 روز 
 نقره ای   50/000 تومان 400/000 تومان 8 روز
 طلایی   50/000 تومان 600/000 تومان 8 روز
 الماسی 50/000 تومان 1/000/000 تومان 7 روز